งานบริการวิชาการและวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย (แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” และยุทธศาสตร์ความเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการคัดกรองและรวบรวมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ต่อภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยมีการจำแนกเป็น 9 หมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

หมวดหมู่งานวิจัย

รายการงานวิจัยในหมวดหมู่ที่เลือก

/* ID: "384" advisor: "ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" advisor_checm: "ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" advisor_fact: "ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" cat: "1" email: "ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" exceprt: "ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" lib_call: "PJ.2541 / 1351 " location: "ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์" note: "" phone: "ไม่พบข้อมูลอิเล็กทรอ" student: "ศรีประภา ศุภจรัสวงศ์" subcat: "3.3" title */

กลุ่ม${item.cat}

หัวข้อ${item.subcat}

นิสิต${item.student}

ที่ปรึกษา${item.advisor}

สังกัดอาจารย์ (ภาควิชา)${item.advisor_checm}

สังกัดอาจารย์ (คณะ)${item.advisor_fact}

โทรศัพท์อาจารย์${item.phone}

อีเมล์อาจารย์${item.email}

ชื่อเรื่อง${item.email}

บทคัดย่อ / หมายเหตุ${item.exceprt}

Library call${item.lib_call}

Location${item.location}

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัย